JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje
JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets

Coaching pianistyczny przez internet - poziom zaawansowany

6b. Ogólne warunki sprzedaży przez internet (OWS) - Cennik

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania (OWSU) serwisu
„aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”
 
CZĘŚĆ II
Ogólne warunki sprzedaży przez internet (OWS) - Cennik

Wersja z 2019.01.28

UWAGA! Oferta serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” została utworzona zgodnie z prawem francuskim (zob. OWU - Artykuły 9-11).

OWS - Preambuła.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez internet są zawarte pomiędzy, z jednej strony

Aleksandrem Woronickim
zwanym dalej „Profesorem”

a z drugiej strony

każdą osobą, która chce pobierać lekcje gry na fortepianie na poziomie zaawansowanym, proponowane przez serwis internetowy „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”
zwaną dalej „Uczniem”.

 

OWS - Artykuł 1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez internet mają na celu określenie zasad pobierania lekcji gry na fortepianie za pośrednictwem serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” oraz umownych zależności między Uczniem a Profesorem.

1.2. Uczeń, który chce pobierać lekcje przez internet oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada pozwolenie od osoby posiadającej władzę rodzicielską, od opiekuna lub od kuratora.

1.3. Każde wykupienie lekcji lub abonamentu w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” zakłada zaznajomienie się Ucznia z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przez internet oraz ich wyraźną akceptację. Profesor nie jest jednakże zobowiązany do potwierdzenia tej akceptacji swoim odręcznym podpisem.

1.4. Niniejsze Warunki odnoszą się do wszystkich zamówień lekcji w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”, są dostępne w każdej chwili w internecie i będą w razie potrzeby rozstrzygające wobec każdej innej wersji lub sprzecznych dokumentów.

1.5. O ile nie postanowiono inaczej, dane zarejestrowane w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistycznyu przez internet” stanowią dowód wszystkich transakcji.

1.6. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawowymi potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk „Zapłać teraz”. Potwierdzenie to stanowi podpis elektroniczny, który ma między uczniem i Profesorem taką samą wartość, jak podpis odręczny, jest dowodem integralności zamówienia i płatności należnych na podstawie tego zamówienia.

W każdym przypadku podanie w internecie numeru karty kredytowej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia są dowodami integralności tegoż zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2000 r. i będą stanowiły o ściągalności kwot należnych za zamówienie lekcji lub abonamentu.

1.7. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez internet, ceny, produkty lub usługi proponowane w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W tym przypadku moc prawną będą posiadały warunki obowiązujące w dniu zamówienia.

 

OWS - Artykuł 2. Ceny i elementy składowe lekcji.
2.1. Serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” proponuje szereg wskazówek i gratisowych przykładów na stronach ogólnie dostępnych, jak również ćwiczenia i porady bardziej zaawansowane na stronach prywatnych dostępnych wyłącznie dla Uczniów Profesora.

Każdy Uczeń, który zapłacił za lekcje co najmniej 55 € uzyskuje nielimitowany dostęp do artykułów prywatnych serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” - do wszystkich artykułów już istniejących oraz do tych, które powstaną w przyszłości (dostęp przez identyfikator i hasło).

2.2. Na lekcje składają się następujące elementy:
1) porady tekstowe przez e-mail; mogą to być odpowiedzi na konkretne pytania Ucznia lub wskazówki Profesora wynikające z analizy nagrania Ucznia (więcej w przykładzie),
2) nuty - krótkie ćwiczenia i / lub palcowanie (zob. przykład na tej samej stronie),
3) wideo, na których Profesor wykonuje te ćwiczenia lub fragmenty utworu Ucznia
Cała lekcja obejmuje analizę nadesłanego wideo, wskazówki pedagogiczne (korektę błędów i ćwiczenia) oraz odpowiedź na ewentualne pytania.
Lekcja nie ogranicza się więc do podanego w poniższej tabelce czasu nagrania samej muzyki. Czas ten odpowiada jedynie wstępnej fazie lekcji na żywo, czyli prezentacji przez ucznia przygotowanego programu.

2.3. Cennik lekcji i abonamentów Poniższa tabela oraz artykuł 2.1 powyżej zawierają ceny proponowane przez serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”.

Lekcja Maksymalny
czas nagrania1, 2
Ilość lekcji Cena
Lekcja punktowa 3 2 min. 1 20€
Lekcja pełna 4 10 min.* 1 45 €
Abonament miesięczny 4, 6 15 min.* 4 160 €
Abonament kwartalny 5, 6 15 min.* 10 350 €

1 Nagranie może być dłuższe, Uczeń wskazuje fragment(-y) przewidziany(-e) do sprawdzenia przez Profesora.
2 W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu zaświadczenia podatkowego, Uczniowi mogą zostać przyznane lekcje bezpłatne.
3 Rozwiązanie jednego problemu, porady wyłącznie tekstowe i palcowanie. Nagranie może być dłuższe, Uczeń wskazuje fragment(-y) przewidziany(-e) do sprawdzenia przez Profesora.
4 Porady tekstowe, w razie potrzeby nuty (palcowanie, ćwiczenia) i przykłady wideo.
5 Abonament** obejmujący 4 lekcje do wykorzystania w czasie nie przekraczającym 40 dni od daty wykupienia (zob. punkt 3.7 poniżej).
6 Abonament** obejmujący 10 lekcji do wykorzystania w czasie nie przekraczającym 100 dni od daty wykupienia (zob. punkt 3.7 poniżej).
––––––––––––––––––––––––––
* W granicach 1. godziny pracy Profesora na lekcję (zwykle ok. 10-15 punktów korekty: kilkukrotne przesłuchanie i analiza fragmentów wideo zawierających błędy, sprawdzanie tekstu nutowego, ewentualnie opracowanie palcowania i ćwiczeń, redagowanie odpowiedzi).
** Niewykorzystane lekcje abonamentowe nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem działania siły wyższej (choroba lub inne nadzwyczajne okoliczności), kiedy to będą mogły być przeniesione do następnego abonamentu. W takim przypadku uczeń jest zobowiązany do przedstawienia świadectwa lekarskiego lub innego zaświadczenia.

Dla informacji:
Optymalna, czyli dająca najlepsze rezultaty częstotliwość, to jedna lekcja co 4 do 7 dni przy zachowaniu regularnych odstępów czasu.

Istnieje możliwość pobierania lekcji prywatnych w systemie tradycyjnym (wyłącznie w regionie paryskim i na poziomie zaawansowanym) - napisz do mnie.

 

OWS - Artykuł 3. Zapis, płatność i przebieg lekcji.
3.1. Zapis
W celu zapisania się do serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” Uczeń jest zobowiązany wypełnić formularz wpisowy. Profesor zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zapisu.

3.2. Płatność
Po otrzymaniu akceptacji zapisu Uczeń wybierze odpowiadającą mu formułę lekcji lub abonamentu (zob. OWS - Artykuł 2.3) i ureguluje należność na stronie Płatności. Należność może być uregulowana przez internet, kartą kredytową, za pomocą bezpiecznego systemu PayPal***, przelewem bankowym SEPA (bez komisji) lub czekiem (wyłącznie francuskim). W przypadku płacenia kartą kredytową Uczeń otrzyma potwierdzenie e-mailem zawierającym wszystkie informacje o zamówieniu. Obowiązkiem Ucznia jest przechowywanie w formie papierowej lub na trwałym nośniku elektronicznym tych informacji, które mogą być od niego wymagane w przypadku reklamacji. Odnośnie płatności przelewem lub czekiem - proszę skontaktować się z Profesorem. Wszystkie dane i zarejestrowane potwierdzenie stanowią dowód ważności transakcji. Potwierdzenie to jest równoznaczne z podpisem i dowodzi akceptacji dokonanych transakcji. Na prośbę Ucznia, skierowaną e-mailem zostanie mu wysłana faktura (elektroniczna lub na papierze).
––––––––––––––––––––––––––
*** UWAGA! Komisję PayPal pokrywa Student, jeśli nie wybierze on opcji bez komisji.

3.3. Lekcja - etap pierwszy
W pierwszym etapie Uczeń przesyła Profesorowi nuty ze swoim palcowaniem oraz zasadnicze nagranie wideo wybranego utworu lub jego fragmentu. W odpowiedzi (w terminie od 24 do 48 godzin) Profesor wysyła Uczniowi swoją opinię oraz zindywidualizowane wskazówki.

3.4. Lekcja - etap drugi
Uczeń może zadać Profesorowi dodatkowe pytania w terminie do 24 godzin maximum po otrzymaniu jego wskazówek. W razie potrzeby Profesor może poprosić Ucznia o nagranie dodatkowego wideo.

3.5. UWAGA! Wzmiankowana w punkcie 3.4 odpowiedź na dodatkowe pytania w żaden sposób nie może stanowić drugiej lekcji. Komentarze Profesora będą dotyczyły wyłącznie zastosowania przez Ucznia uprzednio wysłanych wskazówek. Oferta ta wygasa w 24 godzin od wysłania przez Profesora wskazówek dotyczących danej lekcji.

3.6. Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień związanych z problemami technicznymi internetu, Uczeń zobowiązany jest potwierdzić odbiór każdego e-maila Profesora.

3.7. Regularność lekcji abonamentowych jest bardzo ważna dla ich efektywności. W tym celu Profesor będzie uzgadniał z Uczniem datę każdej następnej lekcji. W razie wystąpienia trudności, Uczeń może poprosić o przesunięcie uzgodnionej daty przed jej upływem. Jeżeli Uczeń bez uprzedzenia i bez obiektywnej przyczyny przekroczy uzgodnioną datę o 48 godzin, opłata za tę lekcję zostanie pobrana.

3.8. Profesor zastrzega sobie prawo do cytowania w swoim serwisie komentarzy i nagrań audio/wideo swoich Uczniów (bez podawania ich nazwisk).

 

OWS - Artykuł 4. Szczegóły techniczne.
Uczeń deklaruje, że:

4.1. Aby skorzystać z oferty serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”, dysponuje:
● komputerem;
● wystarczająco szybkim łączem internetowym do przesyłania swoich wideo;
● aparatem do nagrywania wideo (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera itp.).

4.2. Wymagana jakość wideo
● W początkowej fazie, , czyli na etapie korygowania ogólnych błędów, jakość obrazu i dźwięku nie odgrywają większej roli - możesz nagrywać telefonem komórkowym, webcamem, małym aparatem fotograficznym itp.
● Na poziomie studiów wyższych (np. przygotowanie do egzaminów lub konkursów) może okazać się niezbędne urządzenie rejestrujące wyższej jakości.
● Ogólnie biorąc stosowane będą ujęcia szerokie, ale Profesor może poprosić o zbliżenie pod określonym kątem.

4.3. Transfer filmów wideo będzie dokonywany za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych.

4.4. Nikt nie może zagwarantować działania internetu jako całości.

4.5. W procesie sprzedaży przez internet Profesor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z internetu, takie jak utrata danych, hacking, wirusy, zakłócenie usług lub inne niezamierzone problemy.

4.6. Profesor - jak każdy nauczyciel we wszystkich dyscyplinach - udostępnia Uczniowi swoją wiedzę oraz swoją metodę poprzez coaching dostosowany do jego aktualnych potrzeb i poziomu. Ostateczny wynik zależy jednak od właściwej i systematycznej pracy Ucznia.

4.7. Profesor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z nieodpowiedniego stosowania jego wskazówek przez Ucznia.

 

OWS - Artykuł 5. Brak prawa do zwrotu.
Uczeń nie może domagać się zwrotu opłaty za lekcję już udzieloną zgodnie z art. L.121-20-2,1 francuskiego kodeksu konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o świadczenie usług, których wykonywanie rozpoczęło się, za zgodą Ucznia, przed upływem okresu siedmiu dni.

 

OWS - Artykuł 6. Własność intelektualna.
Wszystkie elementy edukacyjne, takie jak teksty, komentarze, grafiki, a także wszystkie wskazówki tekstowe, ćwiczenia, palcowanie i filmy wideo przesyłane bezpośrednio do Uczniów są i pozostają wyłączną własnością intelektualną Profesora na podstawie art. L.335-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.

Elementy te są zastrzeżone na wszystkie kraje świata z tytułu prawa autorskiego, a także z tytułu własności intelektualnej. Uczeń zobowiązuje się nie powielać, nie eksploatować, ani nie rozpowszechniać w żaden inny sposób do jakichkolwiek celów, nawet częściowo tych elementów, które mu zostały powierzone przez Profesora, chyba że zostało wyraźnie uzgodnione inaczej.

 

OWS - Artykuł 7. Archiwizacja.
Dane zarejestrowane przez serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” stanowią całość dowodów transakcji zawartych między Profesorem a Uczniem zgodnie z art. 1348 transakcji kodeksu cywilnego. Zapisy informatyczne dokonane na wiarygodnym i trwałym nośniku będą traktowane przez strony jako dowód łączności, zamówień, płatności i transakcji zawartych między stronami. Dane zarejestrowane przez Paypal France stanowią dowód transakcji finansowych.

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Coaching pianistyczny - lista artykułów 6. Warunki Sprzedaży i Użytkowania / Cennik / Zapis 6b. Ogólne warunki sprzedaży przez internet (OWS) - Cennik