JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Coaching pianistyczny przez internet - poziom zaawansowany

6a. Ogólne warunki użytkowania (OWU) - Podstawy prawne

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania (OWSU) serwisu
„aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”
 
CZĘŚĆ I
Ogólne warunki użytkowania (OWU) - Podstawy prawne

Wersja z 2014.01.03

UWAGA! Oferta serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” została utworzona zgodnie z prawem francuskim (zob. poniżej - Artykuły 9-11).

OWU - Artykuł 1. Prezentacja serwisu.
Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, podaje się do wiadomości Użytkowników serwisu „aw4piano.info - Pianistyczny coaching przez internet” tożsamość osób i instytucji biorących udział w jego tworzeniu i monitorowaniu:

Autor - właściciel - osoba odpowiedzialna za publikację:
Aleksander Woronicki
zwany dalej „Profesorem”
Serwis internetowy: www.aw4piano.info
Nr SIRET: 792 604 944 00019
E-mail:
Francja

Hosting:
Infomaniak Network SA
Serwis internetowy: www.infomaniak.com
Szwajcaria

 

OWU - Artykuł 2. Zasady korzystania z serwisu i z oferowanych usług.
Korzystanie z serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, które mogą być modyfikowane i uzupełniane w dowolnym czasie. Z tego powodu zaleca się ich regularne konsultowanie.

Serwis jest zwykle dostępny dla Użytkowników w dowolnym czasie. Administrator może jednak zarządzić przerwy techniczne. Użytkownicy będą w miarę możności uprzedzeni o ich datach i godzinach.

Serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” jest regularnie aktualizowany przez autora. Podobnie Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania mogą ulec w każdej chwili modyfikacji bez uprzedzenia. Użytkownik jest więc zobowiązany do ich regularnego sprawdzania.

 

OWU - Artykuł 3. Opis świadczonych usług.
Serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat techniki pianistycznej. Autor stara się publikować w Serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” jak najbardziej dokładne informacje. Nie jest on jednak odpowiedzialny za nieścisłości i braki w aktualizacji innych serwisów, do których się odwołuje.

Ponadto informacje zawarte w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” nie są całkowicie wyczerpujące. Są one podane przykładowo z zastrzeżeniem dokonania zmian.

 

OWU - Artykuł 4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.
Serwis używa technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niego. Ponadto Użytkownik serwisu zobowiązuje się używać najnowszego sprzętu, nie zawierającego wirusa i przy pomocy najnowszej wersji wybranej przez niego przeglądarki.

 

OWU - Artykuł 5. Własność intelektualna i jej ochrona.
Profesor posiada prawa własności intelektualnej i wyłączność na rozporządzanie wszystkimi prawami do komercyjnego wykorzystania wszelkich elementów dostępnych w serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”, w tym tekstów, grafiki, logo, ikon, nagrań audio i wideo oraz oprogramowania.

Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części serwisu, niezależnie od sposobu lub procesu technologicznego, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Profesora.

Bezprawne korzystanie z serwisu lub któregokolwiek z jego elementów będzie uznane za naruszenie prawa i ścigane zgodnie z art L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

OWU - Artykuł 6. Ograniczenia odpowiedzialności.
Profesor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia sprzętu Użytkownika korzystającego z serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”, a wynikające z używania sprzętu niezgodnego ze specyfikacjami wymienionymi w artykule 4, lub wobec wystąpienia błędu lub niekompatybilności.

Profesor nie może również być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (np. utraty rynku lub utraty możliwości) wynikające z korzystania z witryny „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” (zob. OWS - Art. 4.7).

 

OWU - Artykuł 7. Zarządzanie danymi osobowymi.
We Francji dane osobowe chronione są ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułem L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 24 października 1995 roku.

Przy korzystaniu z serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” mogą zostać zarejestrowane następujące informacje: adresy URL, za których pośrednictwem Użytkownik odwiedził witrynę „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet”, dostawca dostępu Użytkownika oraz adres IP (Internet Protocol) Użytkownika.

Profesor rejestruje wyłącznie dane osobowe Użytkownika niezbędne do funkcjonowania serwisu „aw4piano.info -. Coaching pianistyczny przez internet”. Użytkownik udostępnia te informacje świadomie, zwłaszcza gdy sam je wpisuje do formularza. Użytkownik serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” jest powiadomiony o obowiązku udzielenia tych informacji.

Zgodnie z art. 38 i następnymi ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. odnoszącymi się do informatyki, plików informatycznych i swobód obywatelskich, każdy użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania i opozycji dotyczących jego danych osobowych poprzez wysłanie prośby pisemnej i podpisanej wraz z kopią dokumentu tożsamości, na której figuruje podpis posiadacza oraz podając adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne informacje osobiste Użytkownika serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” nie zostaną bez jego wiedzy opublikowane, wymieniane, przenoszone, odstępowane lub sprzedawane na dowolnym nośniku wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Powyższy serwis jest zadeklarowany w CNIL (francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich) pod numerem rejestracyjnym 1732128v0. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 transponującą dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

 

OWU - Artykuł 8. Hiperłącza i cookies.
Serwis „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” zawiera szereg linków hipertekstowych umożliwiających dostęp do innych witryn internetowych. Biorąc pod uwagę, że Profesor nie jest wydawcą tych witryn, nie ma on żadnej możliwości kontrolowania ich treści. Profesor nie może więc w żadnym wypadku ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść udostępnianych w ten sposób witryn internetowych.

Nawigacja po serwisie „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” może spowodować instalację cookie(s) na komputerze Użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację Użytkownika, natomiast rejestruje informacje dotyczące nawigacji jego komputera. Uzyskane dane mają na celu ułatwienie Użytkownikowi późniejszego przeglądania serwisu, a także umożliwiają tworzenie statystyk odwiedzin.

UWAGA!
● Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies w ustawieniach każdej przeglądarki.
● Wyłączenie cookies może jednak uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji tego serwisu.

        ◄ Powrót

 

OWU - Artykuł 9. Języki.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania są zredagowane w językach francuskim, angielskim i polskim. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji jedynie wersja francuska będzie uznawana za wiążącą.

 

OWU - Artykuł 10. Prawo właściwe i jurysdykcja.
Oferta serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” została utworzona zgodnie z prawem francuskim. Obywatele innych krajów są proszeni o sprawdzenie legalności jego usług na swoim terytorium.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu „aw4piano.info - Coaching pianistyczny przez internet” podlegają prawodawstwu francuskiemu. Do rozstrzygania jakichkolwiek sporów uprawnione są wyłącznie sądy miasta Nanterre (Francja, departament Hauts-de-Seine).

 

OWU - Artykuł 11. Podstawowe ustawy.
Ustawa nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 roku zmodyfikowana ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie danych osobowych, plików informatycznych i swobód obywatelskich.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej.

 

OWU - Artykuł 12. Glossarium.
Użytkownik: Internauta korzystający ze wspomnianego powyżej serwisu.

Informacje osobiste: „informacje, które umożliwiają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978).

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Coaching pianistyczny - lista artykułów 6. Warunki Sprzedaży i Użytkowania / Cennik / Zapis 6a. Ogólne warunki użytkowania (OWU) - Podstawy prawne